អ្នកដឹកនាំត្រូវមាន សុខភាព សមត្ថភាព និង គុណធម៌ដើម្បីបំពេញ តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំល្អ។

សុខភាព ជាគុណសម្បត្តិ ផ្នែករាងកាយដែល អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ ត្រូវយកចិត្ត ទុកដាក់ថែរក្សា ឲ្យបានរឹងប៉ឹង គេអាចចាត់ទុកជា សសរផ្ទះ មាននាទីសម្រាប់ទ្រ។
 
សមត្ថភាព ជាគុណសម្បត្តិ ផ្នែកសតិបញ្ញា ដែលអ្នកដឹកនាំ ទំាងឡាយ ត្រូវបំពេញ បន្ថែមឲ្យ រឹងរឹតតែខ្លាំងក្លាឡើង ជាលំដាប់ គេអាចចាត់ទុក ជាជញ្ជាំងផ្ទះ មាននាទី សម្រាប់បិទបាំង។
 
គុណធម៌ ជាគុណសម្បត្តិផ្នែក ផ្លូវចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តិ ដែលអ្នកដឹកនាំ ត្រូវថែរក្សា និងគោរពស្មើ អាយុជីវិតរបស់ខ្លួន គេអាចចាត់ទុកជា ដំបូលផ្ទះ មាននាទីសម្រាប់ការពារ។
 
គុណសម្បត្តិ ទី១ គឺសុខភាព
លក្ខណៈរបស់អ្នកមានសុខភា
...

Additional information