នៅក្នុងការគិតលេខបីបូកជាមួយ លេខពីរគឺ ស្មើនឹងប្រាំ។ តែក្នុងសង្គម វាហាក់ដូចជាមាន ការពិបាកឆ្លើយដូច វិទ្យាសាស្រ្តពិតណាស់ ជាពិសេស ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម។ ចំលើយនៃផលបូកនេះ អាចប្រែប្រួល ធំ តូច ឬអាច ជាអវិជ្ជមានក៏មាន។ ដូចពាក្យខ្មែរថា៖ គ្នាច្រើនអន្សមខ្លោច។

ជាក់ស្តែង ពេលខ្លះ ការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមថ្មី ឬការគ្រប់គ្រង មិនបានល្អ អាចជាកត្តាឲក្រុមកាន់តែ ទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែ អាក្រក់ជាងមុន។ រឿងនេះអាច កើតឡើង នៅទូទាំងសកលលោក ត្បិតវាស្តែងមកពី ធម្មជាតិមនុស្ស មិនប្រកាន់ថា ជាតិសាសន៍ណាទេ។ គំនិតបុគ្គលតែងដូចឬមិនដូចគ្នា ហេតុនេះបានជាម្ហូបខ្មែរ បារាំង ចិនឬ សាសន៍ផ្សេងទៀតមាន លក្ខណៈសំគាល់ដោយឡែកៗ បើទោះជា មានបន្លែ សាច់ និងគ្រឿងផ្

...

Additional information