ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញគំនិតផ្តួចផ្តើម គំរោងបង្កើតក្លឹបសហគ្រិននិយាយភាសា បារាំង (CLEF Club Entrepreneurial Francophone) ដើម្បីទ្រទ្រង់ ការចែករំលែក ចំណេះដឹង និងជំនាញ ផ្នែកសហគ្រិនភាព ដល់យុវជន ស្ថាប័ន CNF (Campus Numérique Francophone) បានរៀបចំជាការជួបជុំពិភាក្សា និងទទួលទានអាហាររួមគ្នា រវាងសហគ្រិន វ័យក្មេង និយាយ ភាសាបារាំង ជាជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ១២នាក់ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ នៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៦ មករា ២០១៣។

ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមមាន ៦នាក់ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់វិស្វករ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកសហគ្រិនភាព និងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច នៅវិទ្យាស្ថាន IFE (Institut de la Fr

...

Additional information