តាមការសង្កេតកន្លងមក ការធ្វើជំនួញដំ បូងភាគច្រើន គឺ មានប្រហែល ៩០% ដែលបរាជ័យ និង មានតែ ១០% តែប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួល បានជោគជ័យ នៅឆ្នាំទីមួយ ហើយមាន ៥០% ដែលទទួល បានជោគ ជ័យ ៥ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការបង្កើត មុខជំនួញ របស់គេ។ ទាំងនេះបញ្ជាក់ ឲ្យឃើញថា មានអ្នកជំនួញភាពច្រើន ដែលទទួលការបរាជ័យ នៅពេលគេ ចាប់ផ្តើមដំបូង។ ខាងក្រោមនេះ គឺ ជាកំហុសនៃ ដំនើរការជំនួញ របស់គេ ៖

- មិនមានគម្រោងទីផ្សារ

មានអ្នកជំនួញ តិចណាស់ ដែលមានគម្រោងទីផ្សារច្បាស់លាស់។ គន្លឹះក្នុងការសរសេរពីគម្រោង ទីផ្សារបានល្អនោះ គឺ ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹង សំនួរមួយចំនួនរបស់ អ្នកជំនាញ និង សិក្សាពីទីកន្លែងសម្រាប់ទីផ្សារជំនួញរបស់អ្នក។

- មិនមានជំនាញផ្នែកទីផ្សារ

មានម្ចាស់ជំ

...

Additional information