លោក វីលីយ៉ាម អេតវ៉ាត ដាមីង (១៤ តុលា ១៩០០- ២០ ធ្នូ ១៩៩៣) ជាអ្នកជំនាញជាតិ អាមេរិច ដែលបាន ជួយវិស័យឧស្សាហកម្ម របស់ជប៉ុនរស់រាននិងរីកលូតលាស់បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមលោក។ 

លោក ដាមីងបានផ្តល់ឱវាទថាអ្នកដឹកនាំត្រូវមាន ប្រព័ន្ធចំណេះដឹងស៊ីជំរៅមួយដែលមាន បូន ផ្នែកធំៗ៖

  • ការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធៈសំដៅដល់ការស្វែងយល់ពីប្រូសេសរួមនានា ដែលពាក់ព័ន្ធ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកផលិត និងអតិថិជន
  •  ស្គាល់ការប្រែប្រួលៈសំដៅដល់ការស្គាល់កម្រិតនិងមូលហេតុនៃការប្រែប្រួល លើ គុណភាព និងការប្រើប្រាស់ការយកសំណាកតាមវិធីស្ថិតិ ក្នុងការវាស់វែងវាយតម្លៃ
  • ទ្រឹស្តីនៃចំណេះដឹងៈសំដៅលើបញ្ញតិដែលបង្ហាញចំណេះនិងដែនកំណត់ នៃ ចំណេះដឹងនោះ
  • ចំណេះដឹងចិត្តសាស្រ្តៈសំ
...

Additional information