ការក្លាយជា សហគ្រិនដែល ទទួលបានជោគជ័យ គឺជារឿងល្អមួយ ដែលមនុស្ស ជាច្រើន តែងតែសុបន្តិ។ ជាការពិតណាស់ ការដែលក្លាយ ជាសហគ្រិន ដែលទទួល ជោគជ័យទៅបាន វាទាក់ទិនទៅនឹង ទស្សន វិស្ស័យ ដែលជាផ្នត់គំនិតច្នៃប្រឌិត និង វិន័យជាច្រើនទៀត។ តើអ្នក មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ហើយឬនៅ ដើម្បីក្លាយជា សហគ្រិន ដែលទទួល បានជោគជ័យ?
 
លក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដែលអាចក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យមាន ៖
 
- មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិត
- ម៉ឺងម៉ាត់
- ប្រឹងប្រែង និង ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- មានគោលបំណងច្បាស់លាស់
- មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
- ចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលថ្មីៗ
- អាចរើរបំរាសពីភាពបរាជ័យបាន
- មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
 
៣ចំនុចដែលសំខាន់ៗដែលសហគ្រ
...

Additional information