តើលោកអ្នក ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យការធ្វើជំនួញរបស់អ្នក ទទួលបាន ជោគជ័យ? នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកធ្វើជំនួញ តូចក្តី
ឬ ធំក្តី ប៉ុន្តែយើងមានការពិបាកក្នុង ការសំរេចចិត្ត ជ្រើសរើស បណ្តាញ នៃការផ្សាយ ព័ត៌មាន។ 
មានមនុស្ស មួយចំនួន គាត់គិតថា ការផ្សព្វផ្សាយ តាម ទួរទស្សន៍ ឬ វិទ្យុ អាច ទាញ នូវ ចំណាប់ អារម្មណ៏របស់ អតិថិជន ទាំងចាស់ ទាំងក្មេង អាចមើល និង ស្ដាប់ ដឹងពីផលិតផល របស់ខ្លួន។
បើតាម គំនិតរបស់ខ្ញុំ វិញអ្នកគួរ តែជ្រើសរើសយក ការផ្សព្វផ្សាយ តាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណែត វ៉ិបសាយ ពីព្រោះវាអាច ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន បានច្រើនដល់មនុស្ស ដែលរស់នៅជុំវិញពិភព លោក និង ចំនាយ អ
...

Additional information