មានគំនិតមួយ សំដែងថារើសមនុស្ស ឲសមនឹងការងារ របស់គេ។នៅពេលអ្នក ជ្រើសយកបុគ្គលិក ដែលមាន ទេពកោសល្យ មកធ្វើការពួកគេ អាចបំពេញការងារបានល្អ និងជួយកិច្ចការ ជំនួញអ្នក ឲកាន់តែរីកចំរើន។ ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា ក្រុមការងារអ្នកមូលអារម្មណ៍ បំពេញការងារបានល្អ រាល់ថ្ងៃនិងយូរអង្វែងឬទេ?  ប្រសិនបើមានតែ សមាជិកក្រុមតែ ១ភាគ៥ ដែលតាំងចិត្ត បំពេញ ការងារឲបានល្អ នោះកិច្ចការជំនួញ លោកអ្នកនឹង មានការលំបាកក្នុងការរកឲបានជោគជ័យ។

ខាងក្រោមនេះជាគំនិតខ្លះដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគួរ និង មិនគួរធ្វើ ដើម្បីជំរុញ ការតាំងចិត្ត និង ការចូលរួម របស់បុគ្គលិកក្នុងការងារ។

Additional information