លោកវីលីយ៉ាម អេតវ៉ាត ដាមីង (១៤ តុលា ១៩០០-២០ ធ្នូ ១៩៩៣) ជាអ្នកជំនាញជាតិអាមេរិច ដែលបានជួយវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ ជប៉ុនរស់រាន និងរីកលូតលាស់ បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមលោក។ គាត់គឺជា អ្នកឯកទេសផ្នែកស្ថិតិ ហើយធ្លាប់ដើរតួនាទីជា សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក តាមរយៈគំនិត និងស្នាដៃ ទាក់ទង គុណភាព និងការគ្រប់គ្រង ជាពិសេស លោកបានដើរតួនាទីឈានមុខ ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធការងារ របស់ជប៉ុន ប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត ដើម្បីការកែលំអជាប្រចាំ។

 

ទោះជាលោកត្រូវបានគេគោរពដូច វិរបុរសនៅប្រទេសជប៉ុន ប៉ុន្តែស្នាដៃរបស់លោក ត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមទទួល ស្គាល់និងឲតម្លៃនៅប្រទេស កំណើត នៅពេលគាត់ទទួលមរ

...

Additional information