អាជីវកម្មធុនតូច គឺជា បេះដូងនៃប្រទេស ដែលកំពុង អភិវឌ្ឍន៍ហើយ អាជីវកម្ម ដែលងាយស្រួល ចាប់ផ្តើម វាក៏មាន ការពិបាករក្សា ឲ្យមាន ភាពស្ថិតស្ថេររឹងមាំ លើទីផ្សារដែរ ប្រសិនបើ គេមិនបានគិត ឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ អោយច្បាស់លាស់នោះ ទេ។ តាមបទពិសោធន៍ មួយចំនួនដែល ស្ថិតក្នុង អាជីវកម្មធុនតូច និងតាមរយៈ ការពិភាក្សា ជាមួយម្ចាស់ អាជីវកម្មមួយភាគតូច បាន អោយដឹងថាកត្តាដែល ប្រឈមមុខក្នុងអាជីវកម្មធុនតូចភាគច្រើន តែងជួបប្រទះបញ្ហា គឺទាក់ទងនឹងទីផ្សារ ដែលជា យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មាន ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ផលិតផល/សេវាកម្ម និងអាជីវកម្ម ។

 

ខាងក្រោមនេះជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចរួមមាន៖

...

Additional information