គ្រប់សហគ្រិន ឬ ម្ចាស់ស្ថាប័ន តែងចង់បានបុគ្គលិកមាន សមត្ថភាព និង បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ ដែលអាចបំពេញការងារ អោយសម្រេចបានលទ្ធផល សម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួន។ នៅពេលជ្រើស រើសបុគ្គលិក គេតែងប្រឹងប្រែង ស្វែងរកបេក្ខភាពល្អ និងប្រើ វិធីសាស្រ្តសម្ភាសន៍ ដើម្បីរកបេក្ខជនសមស្របបំផុត សម្រាប់ តំណែងដែលត្រូវផ្តល់។ ចំណោទនៅត្រង់ថា បើទោះជាការ ជ្រើសរើស បុគ្គលិកត្រូវបានធ្វើដោយជោគជ័យ ហើយស្ថាប័នទទួលបានបុគ្គលិកតាមការចង់បាន តើមាន ការចាំបាច់ ដែលស្ថាប័នត្រូវចំណាយ ធនធាន និងពេលវេលាផ្តល់ការ ណែនាំបណ្តុះបណ្តាល ឬហ្វឹកហ្វឺន បន្ថែមទៀត ដល់បុគ្គលិកឬទេ?

តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រាកដថា អ្នកមានបុគ្គលិកអាចជំនួសគ្នាបាន ពេលបុគ្គលិកណាមួយមានធុរៈ ឬច្បាប់

...

Additional information