នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ហានិភ័យជារឿង ចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវគិត។ សហគ្រិន ខ្លះខ្លាចបរាជ័យ ឬ ហានិភ័យនានា។ សហគ្រិនជោគជ័យជាច្រើនបានបង្ហាញ គំរូអំពីភាពក្លាហាន តស៊ូ និងភាពវៃឆ្លាត ក្នុងការប្រឈម ការលំបាកដែលតែងតែកើតមានក្នុងធុរកិច្ច។ ប្រសិនបើ អ្នកមិនយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុ ដែលនាំអោយ ជោគជ័យ និង បរាជ័យ នោះអ្នកកំពុង ស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថាន ដោយរង់ចាំតែសំណាង។

 

តាមការសង្កេត អាជីវកម្មជាច្រើនតែងជួបបរាជ័យ រហូតអស់ដំណើការនៅក្នុង ឆ្នាំដំបូង ហើយអត្រាបរាជ័យ នេះកាន់តែខ្ពស់ នៅក្នុងរង្វង់ប្រាំឆ្នាំដំបូងនៃប្រតិបត្តិការ។ តែបើអ្នកអាចតស៊ូប្រឈម ការលំបាកនិងបញ្ហា នានា បានក្នុងរយៈកាលដំបូងនេះ អ្នកមានបទពិសោធន៍ និងឱកាសច្រើន ដើ

...

Additional information