ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព គឺជាស្តង់ដា ដែលមាន ការទទួល ស្គាល់ជា អន្តរជាតិលើការ រៀបចំ ដើម្បីឲ្យមាន ប្រព័ន្ធការងារ ច្បាស់លាស់ ដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តពីអតិថិជន   លើផលិតផល ឬសេវាកម្ម។ ការអនុវត្តន៍ ប្រព័ន្ធនេះ មិនសំដៅតែទៅលើ ការចង់បាន វិញ្ញាបនបត្រ សម្រាប់តាំង ជញ្ជាំង នោះទេ តែការនេះអាចជួយឲ្យ ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ឬអង្គការរបស់អ្នក ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ដូចជា៖

  • ជំរុញការធានាគុណភាពនិងការកែលំអជាប្រចាំ
  • បានការពេញចិត្តពីអតិថិជន
  • សម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ដៃគូទាំងក្នុងនិងក្រៅ ដូចជា បុគ្គលិកអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកចែកចាយ អ្នកផលិត អ្នកលក់ អតិថិជននិងសាធារណជនជាដើម
  • សម្រួលការនាំចេញទៅបរទេស
  • បង្កើនផលិតភាពនិងប្រសិទ
...

Additional information